لطفا شكايات بهداشتي خود را از طريق تلفن 1490 یا 190 با ما در ميان بگذاريد.